ભાવનગર મા વિકાસ ના કામો એ વેગ પકડયો એવુ લાગે છે થોડા દિવસ પહેલા જ ઉદ્ઘાટન થયેલ ભાવનગર ના ઘાઘરોડ પર અકવાડા પાસે એક પાર્ક નો ડ્રોન વિડીઓ.