જગત ના તાત ખેડુત ને અવાર નવાર મુશ્કેલી ઓ નો સામનો કરવો પડતો હોય છે રાજકોટ ના એક ખેડુત ને આવી જ મુશ્કલી હતી જેણે જાતે દુર કરી જોવો વિડીઓ.