ભાવનગર ના અનેક ફરવા લાયક સ્થળો છે. અને એમા પણ ચોમાસા બાદ એક ખાસ પિકનિક પોઈટ એટલે હસ્તગીરી ભાવનગર ના પાલીતાણા મા આવેલું હસ્ત ગીરી ભાવનગર નુ ખુબ સુંદર સ્થળ છે.

જયા અનેક નાના મોટા તળાવો અને હસ્ત ગીરી નો મોટો ડુંગર છે અને ત્યા જૈન તીર્થ સ્થાનો આવેલા જે જેનું અનેરું મહત્વ છે.

ઉચાઈ પર બનેલુ આ મંદિર ખુબ સુંદર છે અને હસ્ત ગીરી ની બાજુમા આવેલ એક અન્ય ડુંગર પણ છે જેનુ નામ કદમગીરી છે.

હસ્તગીરી પાલીતાણા ભાવનગર